POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

TREŚĆ ZGODY NA COOKIES

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ancymony Schulz Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-527, ul. Na Zjeździe 11,
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000181178, moich danych osobowych pozyskanych przy
użyciu plików „cookie”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie
wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ancymony Schulz sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-527, ul. Na Zjeździe 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000181178, NIP 9451721841. Dane kontaktowe: Ancymony Schulz Sp. z o.o. (agencja Ancymony) ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, e-mail:biuro@ancy.pl
 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednak przetwarzanie moich danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie. W przypadku nieudzielenia zgody lub późniejszego przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych albo wycofania zgody, stracę możliwość otrzymywania informacji zawierających treści marketingowe i oferty handlowe na podany przeze mnie adres e-mail.
 3. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Spółka nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. W przypadku odwołania zgody dane osobowe zostaną trwale usunięte. Mam świadomość, że administrator danych może jednak zachować ograniczoną część moich danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
 6. Przyjmuję do wiadomości, że jako podmiot danych osobowych mam prawo do:
  a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania
  potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do
  uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię Danych osobowych użytkownika
  podlegających przetwa- rzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się użytkownicy, Administrator może
  pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  b) sprostowania Danych osobowych; użytkownicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  c) usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych użytkowników; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników – wobec przetwarzania dotyczących ich Danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
  g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych.
 7. Ponadto, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane, jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
 9. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 10. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WEBINARZE

 

 1. Dane osobowe Uczestnika webinarium (dalej: „Uczestnik”) będą przetwarzane w celu:a. uczestnictwa w webinarium – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną;
  b. prowadzenia działań wspierających sprzedaż służących prezentacji bieżącej oferty oraz podniesieniu jakości świadczonych usług – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o swojej ofercie i promocjach osoby biorące udział w webinarium oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług;
  c. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 2. W związku z możliwością zarejestrowania się Uczestnika na wydarzenie organizowane przez Administratora, po uprzednim wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu rejestracji Uczestnika na wydarzenie oraz w celu kontaktu w związku z udziałem Uczestnika w tym wydarzeniu.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na otrzymywanie informacji handlowych, materiałów promocyjnych i reklamowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Administrator przetwarza podane przez Uczestnika dane osobowe w celach marketingowych, w tym w celu przesłania oferty świadczonych usług, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora i promocjach przygotowanych dla Uczestnika.
 4. Formularz zapisu na webinarium wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Pole dotyczące Organizacji Uczestnika jest fakultatywne. Zapis oznacza, że Uczestnik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

 1. W przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby rejestracji na wydarzenie organizowane przez Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe są przechowywane przez Administratora od momentu ich podania przez Uczestnika i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, do momentu odbycia się tego wydarzenia.
 2. W przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie pięciu (5) lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.
 4. W przypadku gromadzenia danych osobowych w celach marketingowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f) dane osobowe są przechowywane przez Administratora od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią
  objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu.
 5. Poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Użytkownika, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
 6. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Administrator kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Porozmawiajmy o tym, co możemy razem zrobić.

Fabian Lic — business development director

© 2024 *ancy. All Rights Reserved. Privacy Policy

© 2024 *ancy. All Rights Reserved. Privacy Policy